De klachtenprocedure

Voor het afhandelen van klachten geldt de volgende procedure:

Indienen van de klacht

International Lectures draagt er zorg voor dat een klacht zowel mondeling als schriftelijk bij haar ingediend kan worden. De klacht kan zowel betrekking hebben op het eigen personeel van International Lectures als op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van International Lectures werkzaamheden ten behoeve van cursisten van International Lectures hebben verricht.

Indien de klacht schriftelijk wordt ingediend, dient deze duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van het standpunt van de klager.

De klager krijgt binnen 4 weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging is de datum opgenomen waarop de klacht is ingediend, een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en de datum waarop deze feiten zich hebben afgespeeld.

Behandeling van de klacht

De klacht wordt niet in behandeling genomen wanneer deze International Lectures niet betreft. International Lectures zal de klager in dat geval doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Als de klacht betrekking heeft op een situatie die meer dan 3 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden, zal de klacht ook niet in behandeling worden genomen. De klager zal hiervan binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis worden gesteld.

Klachten die anoniem worden ingediend, worden ook niet in behandeling genomen.

Afhandeling van de klacht

De behandeling van de klacht geschiedt in eerste instantie door de persoon waarop de klacht betrekking heeft, ervan uitgaande dat een goed gesprek met toelichting van beider standpunten zal leiden tot een oplossing van het conflict.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Als de opbrengst van het gesprek niet naar tevredenheid van de klager is, zal zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft in de gelegenheid worden gesteld om gehoord te worden door een onafhankelijke klachtencommissie. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft, toegezonden door de klachtencommissie.

De klacht wordt door de klachtencommissie binnen 4 weken afgehandeld.

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Het oordeel van de beroepsinstanties is bindend voor International Lectures. Eventuele consequenties zullen door ons snel worden afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende een periode van 5 jaar bewaard.

Voor het schriftelijk indienen van uw klacht, stuur een e-mail naar info@internationallectures.com.