Privacy Verklaring & Beleid

International Lectures respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan International Lectures kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met International Lectures worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens International Lectures verwerkt en hoe International Lectures hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

Deze Privacy Verklaring & Beleid

Deze Privacy Verklaring & Beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die International Lectures van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website en andere producten en diensten van International Lectures, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy Verklaring & Beleid van toepassing is op de door International Lectures verwerkte persoonsgegevens.

International Lectures behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring & Beleid te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van International Lectures terugvinden.

Persoonsgegevens in het bezit van International Lectures

De volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door International Lectures verzameld en verwerkt worden:

Gegevens die u rechtstreeks aan International Lectures verstrekt;

Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, beroep of opleiding, vakvereniging waarbij u bent aangesloten, of u gebruik wenst te maken van betaling in termijnen, akkoord met de annuleringsvoorwaarden (ja/nee), akkoord met het ontvangen van de mailing van International Lectures (ja/nee);

Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met International Lectures, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de International Lectures (mobiele) website;

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) website of rechtstreeks aan International Lectures verzonden emails;

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) website van International Lectures, kan de volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, gegevens die u zelf invoert op de website en andere gegevens waar u International Lectures toegang toe verleend heeft.

Gegevens uit andere bronnen

International Lectures kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals via sociale media. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op International Lectures.

Op de International Lectures website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door International Lectures en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. International Lectures raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan International Lectures of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan International Lectures (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

Verwerking van de persoonsgegevens door International Lectures

Persoonsgegevens worden door International Lectures voor de volgende doeleinden verwerkt:

De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het inschrijven voor een bij- of nascholing of een opleiding), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen;

Het kunnen versturen van mailingen nadat u daar toestemming voor heeft verleend, waarbij u bij iedere mailing die wordt verstuurd de gelegenheid geboden krijgt zich uit de mailinglijst uit te schrijven;

Het kunnen verstrekken van informatie aan vakverenigingen waartoe International Lectures wettelijk verplicht is (zoals de door u op iedere bijgewoonde cursusdag ondertekende presentielijst of de door u behaalde tentamen/examenresultaten).

Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

De naleving van de op International Lectures van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin.

Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van International Lectures wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Daarnaast delen we uw persoonlijke informatie met derden, bijvoorbeeld Google Analytics, om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken - u kunt meer lezen over hoe Google uw persoonlijke gegevens hier gebruikt. U kunt zich hier ook voor Google Analytics afmelden.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat International Lectures uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. International Lectures zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die International Lectures van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de International Lectures dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met International Lectures via de contactinformatie zoals vermeld op de website van International Lectures.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: autoriteit persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Veiligheidsbeleid van International Lectures

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt International Lectures alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Internet-datatransmissies, zowel bekabeld als draadloos, kunnen echter niet gegarandeerd 100% veilig zijn, en als gevolg daarvan kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons stuurt, inclusief persoonlijke gegevens, niet volledig garanderen; dienovereenkomstig erkent u dat u dit op eigen risico doet.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

International Lectures zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van International Lectures met betrekking tot deze gegevens en met de persoonlijke werkwijze van International Lectures om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

International Lectures verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, … van International Lectures te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal International Lectures deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.